• Pokój 43

Historia

Herb Trąby rodziny Radziwiłłów

W?ród wielkich po?aci lasów, nieopodal rozwidlenia dróg, z których jedna bieg?a do Wroc?awia, druga za? na ?l?sk, w?a?ciciel tych?e w?o?ci, ksi??? Antoni Henryk Radziwi?? herbu Tr?by, postanowi? wybudowa? dla siebie letni? siedzib?.

Antoni?ski Pa?ac Radziwi??ów zaprojektowa? w stylu my?liwskim Karl Friedrich Schinkel - pozostawiaj?c po sobie dzie?o wybitne. Budynek zosta? za?o?ony na rzucie o?miok?ta, stanowi?cego podstaw? czteropi?trowego korpusu g?ównego. Przylegaj? do niego cztery ni?sze skrzyd?a – ryzality – mieszcz?ce wej?cie g?ówne z klatk? schodow? oraz pokoje. Pa?ac ten?e, architekt otoczy? parkiem krajobrazowym w stylu angielskim, doskonale przenikaj?cym si? z le?nym otoczeniem. Prac? dla ksi?cia Antoniego Radziwi??a, Schinkel utrwali? sw? s?aw? najwybitniejszego architekta epoki, który w samym Berlinie wzniós? Nowy Odwach, katedr?, Stare Muzeum i teatr. Jego dzie?ami s? te? pa?ace w tamtejszym Charlottenhofie i Charlottenburgu.

ksi??? Antoni Henryk Radziwi??W efekcie, w 1824 roku, powsta? klasycystyczny pa?acyk, w którym ksi??? wraz z ca?? swoj? rodzin? prowadzi? o?ywione ?ycie towarzyskie i artystyczne. My?liwsk? rezydencj? odwiedza?y wa?ne osobisto?ci ze ?wiata polityki i sztuki.

Karl Friedrich Schinkel. www.preussen-chronik.deG?ówn? konstrukcj? Pa?acu My?liwskiego w Antoninie wykonano z drewna, a posadowiono j? na fundamencie z rudy darniowej. Wype?niaj?ce j? mury ceglane ob?o?ono modrzewiowymi belkami, co daje wra?enie budowli ca?kowicie drewnianej. Wewn?trz budynku wzniesiono pot??n? kolumn? doryck?, b?d?c? zarazem kominkiem z dwoma paleniskami. Wn?trze sali g?ównej zwie?czy? promieni?cie belkowany strop. Wokó? tej?e sali, na wysoko?ci pierwszej i drugiej kondygnacji, pobieg?y galerie przes?oni?te balustradami, prowadz?c do pokoi mieszcz?cych si? w skrzyd?ach Pa?acu. Liczne trofea my?liwskie - prezentowane we wn?trzu do dzi? - to jedyna taka kolekcja w promieniu kilkuset kilometrów.

Pa?ac w Antoninie - litografia z 1836 r.Ksi??? Antoni piastowa? wówczas godno?? namiestnika królewskiego Wielkiego Ksi?stwa Pozna?skiego. Prywatnie natomiast by? wielkim mi?o?nikiem sztuki, rysownikiem, kompozytorem i wiolonczelist?. Stworzy? mi?dzy innymi muzyk? do "Fausta" Goethego. To dzi?ki jego staraniom, w Poznaniu,  z koncertem wyst?pi? sam Niccolò Paganini. Antoni H. Radziwi?? spe?nia? si? te? w roli mecenasa sztuk pi?knych.

Fryderyk Chopin. pl.wikipedia.orgPewnie tak?e z tych powodów go?ciem Antonina sta? si? – owiany s?aw? od lat m?odzie?czych – Fryderyk Chopin. W trakcie swoich pobytów w tym miejscu, w latach 1826 – 1829, Chopin gra?, dawa? lekcje m?odziutkiej ksi??niczce Wandzie Radziwi??ównie, prowadzi? dysputy z gospodarzem o zawi?o?ciach sztuki kompozytorskiej i tworzy?. Tu powsta?y Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczel?. Warto wspomnie? o trio fortepianowym g-moll op. 8 zadedykowanym Radziwi??owi, który za ten dar podzi?kowa? w pó?niejszym li?cie do kompozytora.

Chopin u Radziwi??a - Henryk Siemiradzki 1887A sam Chopin tak pisa? o swoim pobycie w Anoninie w li?cie do przyjaciela: „By?em tam tydzie?. Nie uwierzysz jak mi u niego dobrze by?o. Ostatni? poczt? wróci?em, i to ledwo com si? wymówi? od d?u?szego pobytu."

Jerzy WaldorffPo II wojnie ?wiatowej, upa?stwowiony przez komunistów, Pa?ac ulega? pog??biaj?cej si? degradacji. Pierwszy remont przeszed? w latach 1975–1978. Przyczyni? si? do tego walnie Jerzy Waldorff.

W roku 2003 za rewitalizacj? Pa?ac Radziwi??ów w Antoninie zosta? uhonorowany presti?owym wyró?nieniem Europa Nostra Award.

Fryderyk Chopin do dzi? patronuje Pa?acowi. Jego muzyka rozbrzmiewa tu podczas licznych koncertów wybitnych pianistów. Najbardziej znanym jest coroczny festiwal "Chopin w barwach jesieni". Chwile pobytu kompozytora w Antoninie przypomina tak?e salonik muzyczny z instrumentami z epoki, obrazami i litografiami oraz odlew d?oni Fryderyka Chopina przechowywany w Pa?acu.

 

I don't think I ever wored fake jordans I hit up foot locker
piętro: I
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
piętro: II
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
piętro: III
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
floor: I
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
floor: II
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
floor: III
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
Etage: I
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
Etage: II
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
Etage: III
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
Zapis nutowy Fryderyka Chopina Frederic Chopin. Rys. Eliza Radziwiłłówna - 1829 r. Wanda Radziwiłłówna