• Pokój 43

Prawa autorskie

Prawa autorskie
Zawarto?? niniejszej witryny jest w?asnos?ci? Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie teksto?w i danych (np. w publikacjach prasowych, zestawieniach danych itp.) z niniejszej witryny jest dozwolone wy??cznie w nast?puj?cych przypadkach:

  1. gdy materia?y pozostaj? w niezmienionej postaci
  2. u?ycie odbywa si? wy??cznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i prywatnych,
  3. na wszystkich egzemplarzach pojawia si? ?ród?o pochodzenia materia?ów, oznaczone w niniejszy sposób: "?ród?o: www.palacantonin.pl"

Z wyj?tkiem niniejszego zezwolenia na u?ytkowanie, inne rodzaje u?ytkowania s? zabronione. Naruszanie tego zakazu b?dzie ?cigane zgodnie z prawem i mo?e skutkowa? poci?gni?ciem do odpowiedzialno?ci karnej. Niniejsze zezwolenie na u?ytkowanie nie obejmuje prawa na u?ytkowanie projektu i uk?adu graficznego, ani powi?zanych z nimi fotografii czy wizerunków niniejszej witryny, ani ?adnej innej witryny nale??cej do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu lub obs?ugiwanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tak?e poszczególne elementy niniejszej witryny s? chronione prawami autorskimi lub prawem w?asno?ci marki; z wyj?tkiem wymienionych wy?ej punktów 1-3 nie zezwala si? na ich kopiowanie, ani na powielanie w ca?o?ci ani w cz??ci. Dotyczy to w szczególno?ci marek, symboli graficznych (logo), elementów graficznych, elementów obrazów i d?wi?ków wykorzystywanych na niniejszej witrynie, niezale?nie od tego, czy s? wyró?nione i oznaczone symbolem ®, czy te? nie.

Odpowiedzialno??
Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej s? sprawdzane pod k?tem poprawno?ci. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Odno?niki (linki)
Niniejsza witryna internetowa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz inne witryny nale??ce do  Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, mog? zawiera? tak?e odno?niki (linki) do stron internetowych innych firm oraz podmiotów. Przy pierwszym tworzeniu dowi?zania oferta strony trzeciej jest sprawdzana pod k?tem legalno?ci jej tre?ci. Klikaj?c na linki do innych stron internetowych, opuszczaj? Pa?stwo witryn? nale??c? do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Witryny zwi?zane z tymi adresami nie znajduj? si? pod kontrol? Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, kto?re w zwi?zku z tym nie ma wp?ywu na ich tre??, zmiany i aktualizacje.
Powy?sze dotyczy w ro?wnej mierze transmisji internetowych (tzw. webcasting) oraz innych form ??czenia si? z witrynami internetowymi nale??cymi do stron trzecich. Zamieszczone linki pe?ni? wy??cznie rol? oferty us?ug. O ile jednak Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stwierdza lub powe?mie wiadomo??, ?e oferta zawiera tre?ci niezgodne z prawem, dany odno?nik (link) zostanie w trybie natychmiastowym zweryfikowany i – w razie potrzeby – usuni?ty.

Copyright © 2013, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wszelkie prawa zastrze?one.

piętro: I
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
piętro: II
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
piętro: III
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
floor: I
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
floor: II
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
floor: III
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
Etage: I
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
Etage: II
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
Etage: III
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100